Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.2.2020

 

Informace o provozovateli internetového obchodu:

Alena Netíková

AQUA-STAR

Fučíkova 233

533 45 Čeperka
IČO: 459 76 783, DIČ: CZ6955253129
Tel: 602 615 779, 607 140 251

Bankovní spojení: Air Bank a.s. Pardubice, č. účtu: 1776375023/3030

www.aqua-star.cz

alena.netikova@seznam.cz

 

I. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Alena Netíková (viz výše) jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být spotřebitelem ve smyslu § 419 z.č. 89/2012 Sb. nebo podnikatelem podle § 420 z .č. 89/2012 Sb. Kupující se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že kupující obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

 

II. Ochrana osobních údajů

Odběratel dobrovolně poskytuje své osobní údaje dodavateli a souhlasí s jejich zpracováním, uchováváním a evidencí za účelem uzavření obchodu s dodavatelem. Dodavatel neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutnému k řádnému plnění obchodu mezi odběratelem a dodavatelem. Osobní údaje odběratelů jsou zabezpečeny proti zneužití.

 

III. Cenové a platební podmínky

Konečné ceny jsou uvedeny v aktuální nabídce na www.aqua-star.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy Alena Netíková AQUA-STAR.

Platební podmínky:

1. v hotovosti – při osobním převzetí zboží na vzorkové prodejně na adrese Alena Netíková, Fučíkova 233, 533 45 Čeperka

2. převodem – platba předem, kdy Vám na základě objednávky bude elektronickou poštou zaslána výzva k platbě na běžný účet. Po zaúčtování transakce bude zboží odesláno vybraným způsobem. Zboží je v tomto případě pro vás rezervováno po dobu 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude objednávka stornována.

3. dobírka – zboží je placeno při doručení Českou poštou, s.p.

 

 

Objednávka
do 2000 Kč

Objednávka
2000 - 5000 Kč

Objednávka
nad 5000 Kč

 

 

 

 

Česká pošta - Balík do ruky

80 Kč

ZDARMA

ZDARMA

Dobírka

50 Kč

50 Kč

ZDARMA

Osobní odběr

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Termín expedice zboží, které je skladem, je cca do 24 hodin (v pracovní dny), vyhrazujeme si právo tento termín změnit.

Termín expedice zboží, které není skladem, je cca do 5 pracovních dnů, vyhrazujeme si právo tento termín změnit.

 

IV. Dodací podmínky

Zboží je dodavatelem dodáno odběrateli na adresu uvedou na objednávce. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je odběrateli dodán i daňový doklad - faktura. Nepřevezme-li odběratel zboží na dohodnuté adrese a v dohodnutém čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a též i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.

Odběratel specifikuje způsob dodání v objednávce, možné jsou následující varianty:

- Osobní odběr ve vzorkové prodejně odběratele: Alena Netíková, Fučíkova 233, 533 45 Čeperka

- Českou poštou

 

V. Záruční podmínky

Záruka činí 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací se zbožím, závady vzniklé mimo vliv dodavatele např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, škod vzniklých v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží. Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována za reklamaci.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel dle § 1820 odst. 1 písm. f) z. č. 89/2012 Sb.

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 a násl. z.č. 89/2012 Sb. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy zaslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to písemnou formou, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz. Současně musí spotřebitel do 14. dne zaslat zboží, které od prodávajícího obdržel. Prodávající potvrdí spotřebiteli elektronicky přijetí tohoto zboží a odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu.

Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy, pokud tato byla uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese dle § 1820 odst. 1 písm. g) z. č. 89/2012 Sb. spotřebitel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem, jakým od něj peněžní prostředky přijal. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající ve smyslu ust. § 1832 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu dle § 1833 z.č. 89/2012 Sb. za snížení hodnoty zboží.

Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit dle § 1837 písm. e) z.č. 89/2012 Sb. v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 1921 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., tj. možnost uplatnění práva z vadného plnění, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne převzetí předmětu plnění. Je-li vada odstranitelná může se kupující domáhat opravy, doplnění toho, co chybí nebo přiměřené slevy z ceny. Pokud nelze vadu odstranit může kupující buď od smlouvy odstoupit, nebo se může domáhat přiměřené slevy z ceny dle § 1923 z.č. 89/2012 Sb. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

VII. Reklamační podmínky

Odběratel je povinen zboží neodkladně po převzetí zkontrolovat. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je odběratel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit písemný zápis o poškození za přítomnosti dopravce.

Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná poštovní zásilka je poškozená, zásilka se nedodá a bude uložena na poště, na které bude reklamace projednána. Adresát může požadovat, aby poškozená poštovní zásilka byla na poště před jejím dodáním otevřena a zjištěn rozsah jejího poškození.

Reklamovat poškození lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že nebylo patrné už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná jen do dvou pracovních dnů po dodání. Nejvhodnější je reklamovat poštovní zásilku u pošty, která ji dodala. Reklamaci však přijme kterákoliv pošta. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.

Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s vadným zbožím, vždy písemně se stručným popisem závady. Neprokáže-li odběratel doklad o koupi zboží má odběratel právo reklamaci odmítnout. Odběratel je povinen uplatňit reklamaci písemnou (faxovou či e-mailovou) formou zasláním či oznámením zjištěné závady zboží na adresu sídla prodávajícího. K reklamaci lze přijmout zboží pouze ve vhodném obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečeno před případným dalším poškozením. Při převzetí vadného zboží bude vystaveno potvrzení o přijetí a do 3 dnů od tohoto převzetí bude kupující informován o rozhodnutí o reklamaci. Lhůta k odstranění vad je 30 dní. Je-li vada odstranitelná může se kupující domáhat opravy, doplnění toho, co chybí nebo přiměřené slevy z ceny. Pokud nelze vadu odstranit může kupující buď od smlouvy odstoupit, nebo se může domáhat přiměřené slevy z ceny dle § 1923 z.č. 89/2012 Sb.